Skip to main content

Mid-term results - Matrix and Methodology Assessment

The European Cultural Heritage Skills Alliance, CHARTER, av Work Package 2 (Strategic analysis of cultural heritage competences and occupational profiles) har gitt ut en ny rapport. Den redegjør for en sektoranalyse utført med modeller og metoder designet for å identifisere kompetanseprofiler, og gir nye innspill og konklusjoner til arbeidet som er utført siden starten av prosjektet.

Rapporten er todelt. Den første delen gir en oversikt over kulturarvens teori, kulturarvsektoren og kulturarvens rolle i dagens samfunn. Her undersøkes nye trender, interessentinteraksjoner, og verdier. Den utforsker også internasjonale erklæringer og konvensjoner knyttet til nye agendaer og deres implikasjoner for profesjonsutøvere.

Den andre delen av rapporten analyserer kulturarvsektoren, med tanke på dens hastige utvikling og hvor godt profesjonene klarer å tilpasse seg nye omstendigheter. Rapporten erkjenner utfordringer sektoren møter, og at ferdigheter og kunnskap i den profesjonelle verktøykassen ekspanderer. Ved å følge denne tankerekken er det utviklet en metodikk, utviklet og testet av CHARTER, for å kartlegge ferdigheter og kompetanse. Dette har blitt gjort for å vurdere egen evne til å synliggjøre de ulike kompetansekombinasjonene, og for å kunne adressere eventuelle mangler i opplæring og utdanning.

Fra vurderingen som presenteres i rapporten, kan det påpekes at mens sektoren utvikler seg mot en verdidrevet og menneskesentrert kulturarv, er det fortsatt arbeid å gjøre for å fullt ut kunne støtte og forstå dette potensialet. For å kunne oppnå dette bør fremtidens politikk sette søkelys på å skaffe ressurser og infrastruktur for allmennyttige formål gjennom deltakende prosesser, investere i opplæring og utdanning ved alle nivåer, og skape inkluderende styringsstrukturer for effektiv beslutningstaking.

For å sikre fremtidens kulturarv så må den brukes. Kontinuerlig endring, innovasjon og tilpasning må omfavnes, samtidig som bærekraften opprettholdes. Et sunt økosystem for kulturarv er et der inkluderende prosesser gir kunnskap og kollektiv visdom. Dette former og forbedrer bevaringen. Endring og innovasjon kombinert med intellektuell troverdighet og moralsk modenhet indikerer et fungerende system, med aktive forhandlinger om endring.

Les hele rapporten ved CHARTERs nettsted HER