Skip to main content

Nasjonalt forum for kriseberedskap og restverdiredning (FORK)

Dette er en presentasjon av Nasjonalt forum for kriseberedskap og restverdiredning (FORK) hentet fra papirene til årsmøtet i NKF-N 2016:

Nasjonalt forum for kriseberedskap og restverdiredning består av representanter fra Riksantikvaren, Kulturrådet, Kunst i offentlig rom (KORO), Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA), Nordisk Konservator Forbund – Norge (NKF-N), Riksarkivet og RVR (Finans Norge). FORK skal bidra til bevaring av nasjonale, regionale og lokale kunst- og kulturhistoriske verdier ved krisehendelser.

 

Mål

Det overordnede målet er å bidra til bevaring av kulturhistoriske verdier, ved å unngå tap av nasjonale, regionale og lokale kulturhistoriske verdier ved krisehendelser. Dette gjøres gjennom å øke kompetansen og bevisstheten rundt krisehåndtering for kulturminner. Forumet skal ha en koordinerende og initierende funksjon på nasjonalt nivå, der endringene skal skje på lokalt nivå med egen innsats. Forumet vil bidra med kunnskap og nettverksbygging. Vi skal fremme viktigheten av en strategisk og bevisst tilnærming til feltet, og jobbe for at de nødvendige støttefunksjonene er på plass i alle deler av landet.

 

Hva er kriseberedskap?

En krise er en hendelse som krever umiddelbar respons. Brann, flom, jordskjelv og ras er eksempler på krisehendelser. Det kan også være kollaps i tekniske installasjoner i et bygg. Kriseberedskap omfatter alt fra forebyggende tiltak for å redusere risikoen for at en krise skal oppstå, aktiv sikring for å redusere omfanget av en krise og organisatoriske tiltak og planer som skal gjøre oss forberedt på å håndtere en krise hvis den oppstår. En detaljert risiko- og sårbarhetsanalyse er helt essensielt for god kriseberedskap.

 

Presentasjon av forumets medlemmer 

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Klima- og miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken. Riksantikvaren har også ansvar for at den statlige kulturminnepolitikken blir gjennomført og har et overordnet faglig ansvar for fylkeskommunenes og Sametingets arbeid med kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Mange av Norges 6000 fredete bygg er dårlig sikret mot kriser som flom, kraftig nedbør, brann og jordskred. Riksantikvaren jobber aktivt for å bedre brannsikkerheten i kirker og tette trehusmiljøer.

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Kulturrådets oppgaver på museumsfeltet strekker seg over ulike aspekter innenfor museumsdrift og utvikling. Kulturrådet forvalter to sikringsordninger. Sikringsmidlene som skal finansiere tiltak som kan forebygge og redusere omfanget av ødelegging i sammenheng med brann, tjuveri, ran, hærverk, naturskade og Statlig forsikring av gjenstander som lånes fra utlandet til utstillinger i Norge.

Kunst i offentlige rom – KORO er statens fagorgan for kunst i offentlige bygg og miljøer. KORO skal legge til rette for, og stimulere til at kunst blir et vesentlig element i offentlige bygg og rom. Gjennom kunstproduksjon, kunstformidling, kunstforvaltning og som kompetansesenter skal KORO stimulere til økt interesse for kunst i offentlige rom. KORO skal delta i utviklingen av internasjonale nettverk innen fagfeltet.

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon – KA er en arbeidsgiverorganisasjon for de kirkelige fellesrådene i Norge. De kirkelige fellesrådene er de som har ansvaret for å forvalte landets kirker og har derfor en sentral rolle innenfor det norske kulturminnevernet. KA har en egen ansatt som jobber med brann- og tyverisikring. Gjennom mange år er det arbeidet med å veilede og motivere kirkeforvalterne til å øke kompetansen om brann- og tyverisikring. Kurs, utvikling av ressursmateriale og rådgivning er viktige kanaler i dette arbeidet, så vel som å jobbe mot de politiske myndighetene og komme med innspill til tiltak som kan bedre brann- og tyverisikkerheten i norske kirkebygg.

Nordisk Konservator Forbund - Norge (NKF-N) er den faglige sammenslutningen av konservatorer med profesjonell konserveringskompetanse i Norge. De arbeider med konservering og restaurering av objekter av kunstnerisk og kulturhistorisk verdi. NKF-Ns formål er å fremme tiltak som bidrar til å verne om kunst- og kulturhistoriske gjenstander. NKF-N retter seg etter internasjonale standarder. Utad arbeider NKF-N for at offentlige og private eiere blir oppmerksomme på nødvendigheten av forsvarlig konserveringsmessig tilsyn av kunst- og kulturhistoriske gjenstander i museer og arkiv, vernete bygg og kjøretøy med mer.

RVR er et samarbeid mellom brannetatene og forsikringsnæringen for å redde mest mulig av gjenverdier etter branner, vannlekkasjer og lignende. Forsikringsnæringen gjennom FNO Skadedrift står for finansieringen og driften av RVR.

Riksarkivet representerer arkivverket inkludert åtte statsarkiv, Samisk Arkiv og Helsearkivet. Arkiver består av dokumenter som har blitt til, mottatt eller produsert, i løpet av et offentlig organs, en organisasjons eller et individs ”livstid”. I tillegg kommer dokumenter som beskriver og dokumenterer hendelser i tiden. Arkivene er derfor av ubeskrivelig verdi både på individnivå og nasjonalt nivå, og binder fortidens, nåtidens og fremtidens generasjoner sammen. Riksarkivet arbeider for å bedre beredskapen i forhold til berging av arkivmaterial, i tilfelle en krisesituasjon som vanninntrenging grunnet store nedbørsmengder, flom, jordskred eller brann, skulle inntre.

 

Et overordnet dokument om forum for RVR mangler i kriseberedskapen i Norge idag:

 • Kunnskap om kulturhistorisk verdi er mangelfull i Norge.
 • Få takstmenn kjenner de kulturhistoriske verdiene i en skadesak, har fokus på økonomisk verdi
 • Mange eiere kjenner ikke selv verdien og unikheten av det de eier (dette gjelder kirker, museer og kanskje også fredete bygg i privat eie)
 • Løse verdier (i museer, kirker, KORO, private fredete boliger) er ikke registrert/ dokumentert
 • Norges faste kulturminner er registrert, men alarmsentralen kjenner ikke til dette.
 • Eiere av kulturminner vet ikke selv hvordan de skal håndtere en krise.
 • Eiere av kulturminner vet ikke hvordan redningstjenesten i Norge fungerer
 • Brannmenn må bli mer oppmerksom på de kulturhistoriske verdiene i et brannobjekt.
 • Dårlig kommunikasjon mellom støttefunksjonene under en krise.
 • Akutt beredskap fungerer, men etterarbeidet og reduksjon av sekundærskade kan forbedres dersom eier kjenner sine verdier bedre
 • Det finnes konserveringskompetanse i Norge, men den brukes sjelden under RVR etter en krise

 

Nødvendige tiltak i Norge generelt:

 • "Støtteapparatet" må fungere uavhengig av hvem som eier kulturminnet og om det er forsikret
 • Kunnskap om kulturhistoriske verdier fremmer bevaring
 • Bevisstgjøre eiere om manglene i beredskapen, og deres eget ansvar for prioritering og etterarbeid
 • Bevisstgjøre redningstjenesten om de kulturhistoriske verdiene
 • å arrangere kurs som i England er en start, det bringer redningstjeneste og eiere sammen.
 • Bevisstgjøre DSB om at forebygging ikke er nok, det er viktig å være forberedt på krise
 • Jobben med å bevisstgjøre må gjøres der ute, lokalt.
 • Synliggjøre og styrke konserveringskompetansen, og sørge for at krisehåndtering er en del av den kompetansen 

 

FORUM – Hvordan kan vi jobbe for å tette manglene:

 • Skape dialog, spre kunnskap
 • Avdekke mangler, behov og svakheter i dagens rutiner og tjenester
 • Definere kompetansebehov
 • Være initiativtaker og en inspirerende start for folk lokalt som kan fortsette informasjonsjobben
 • Legge til rette for regionalt samarbeid ved å knytte relevante institusjoner sammen (her innenfor de feltene vi representerer)
 • Bidra til god organisering av regionale/lokale beredskapsgruppe
 • Mål: bidra til å øke kompetanse og bevissthet rundt RVR og hvordan strategisk og bevisst tilnærming til sikring/forebygging kan bidra til bevaring og formidling. Ha en nasjonalt koordinerende og initierende funksjon
 • Være i dialog med konserveringsstudiet/NKF-N om å utdanne og bevisstgjøre konservatorene innen krisehåndtering
 • Informere om hva/hvem vi er: Utsendelse av info til institusjonen vi representerer, museumsnytt, andre relevante kanaler, sosiale medier osv.
 • Tett dialog med svensk nettverk rundt arbeidsform og mål
 • Etablere epostlister/infokanaler/nettside?
 • Gå i dialog med relevante miljøer for å teste ut løsninger/organisering. Hordaland kan være viktig her.

 

Aktiviteter i 2015:

Representanter for NKF-N i FORK 2015: Thomas Ragazzon Smestad (Oslo Konserveringsatelier) og Lone Ørskov (Norsk Folkemuseum)
Møter: ca.4-5


FORK avholdt seminar den 15. desember i Oslo Kongressenter. Seminaret ble avholdt i Oslo Kongressenter og hadde en høy oppslutning med ca.170 påmeldte deltakere. Innleggene fra seminaret ble filmet og NKF-N ga et tilskudd til dette på 7.500,-. Den resterende utgiften ble betalt av KA (14.375,- , totalt 21.875,-). Filmen vil bli lagt inn på NKF-N sin hjemmeside når den nye hjemmesiden er klargjort for dette. Temaet for seminaret var: Hvert år rammes bygninger i Norge av brann og flom. FORK er et forum satt sammen av 7 institusjoner, og vårt overordnede mål er å bidra til bevaring av nasjonale, regionale og lokale kunst- og kulturhistoriske verdier ved krisehendelser. For å klare det må vi øke bevisstheten hos eiere, brukere, forvaltere, redningsvesen, forsikringsselskaper og myndigheter. På dette seminaret får vi presentert ulike kriser som har rammet kulturminner de siste årene. Hvilken erfaring sitter de igjen med? Hva fungerte og hva gikk galt underveis og etter krisen? I etterkant av krisene ligger læring for alle, både de som selv eier verneverdige bygninger, men også redningsvesen og myndigheter. Målet med seminaret er å inspirere til beredskapsarbeid, men også få satt agenda for FORK!

 

Aktiviteter i 2016:

Fagdag: Risiko og verdi – 29. september

Hvordan integrere verdivurderinger i arbeidet med kriseberedskap og restverdiredning? Fagdagen vil presentere metodikk, verktøy og eksempler fra eiere, forvaltere og redningstjenestens side. Arrangeres i samarbeid med FORK-Forum for restverdiredning og kriseberedskap for kunst og kulturminner.

 

Agenda FORK 2016-2017:

 • Det er planen å utarbeide lister med NKF-N kontaktpersoner, som kan kontaktes av RVR-etatene ved brannstasjonene i hele landet. FORK må definere, hvilke kriterier, som må ligge til grunn for at NKF-N medlemmene, kan tilmelde seg denne kontaktliste. NKF-N vil være behjelpelig med å kontakte medlemmene, når kriteriene for å stå på kontaktlisten kommer fra FORK.
 • RVR håndboken skal redigeres ferdig og gjøres digital tilgjengelig. RVR håndboken er plassert ved brannstasjonene i landet og anvendes ved RVR redningsarbeidet ved ulykker/katastrofer.
 • Legge til rette for regionalt samarbeid mellom ulike institusjoner som forvalter kulturhistoriske verdier og lokalt brannvesenet.
 • Bidra til god organisering av regional kriseberedskap og RVR gjennom seminarer, kurs og møter
 • Skape dialog, spre kunnskap
 • Avdekke mangler og behov i dagens rutiner og tjenester
 • Definere kompetansebehov hos forsikringsselskaper, forvaltere og redningstjeneste.

Nasjonalt forum for kriseberedskap og restverdiredning består av representanter fra Riksantikvaren, Kulturrådet, Kunst i offentlig rom (KORO), Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA), Nordisk Konservator Forbund – den norske seksjonen (NKF-N), Riksarkivet og RVR/Finans Norge. Hver organisasjon stiller med én representant. Sammen besitter vi kunnskap om Norges kulturminner, fra små gjenstander til store bygg, i både privat og offentlig eie.