Skip to main content

Formål og lover

NKF-Ns formål og lover
Etter årsmøte 2024.

Nordisk konservatorforbund-Norge, NKF-N, er en faglig sammenslutning av konservatorer, stiftet i
1951. NKF-N er medlem av det nordiske konservatorforbundet, NKF, som ble stiftet i 1950. NKF er en
regional gruppe i IIC, The International Institute of Conservation for Conservation of Historic and
Artistic Works.

NKF-N’s formål er å fremme tiltak som kan bidra til å verne om kunst-, kulturhistoriske- og
naturhistoriske gjenstander, bygninger og anlegg, og ivareta medlemmenes interesser.

NKF-N arbeider med:
◦ innad å arbeide for en høy faglig standard blant medlemmene; bl.a. ved å arbeide for en god og
   allsidig utdannelse; spre kunnskap om ny faglitteratur, arbeidsmetoder o.l.; arbeide for
   forståelse og samhold mellom medlemmene.
◦ utad å arbeide for at offentlige og private eiere blir oppmerksomme på nødvendigheten av
   forsvarlig konserveringsmessig tilsyn av kunst-, kulturhistoriske og naturhistoriske gjenstander,
   bygninger og anlegg. NKF-N arrangerer faglige møter, seminarer og forelesninger for
   medlemmene. De forskjellige landenes seksjoner arrangerer alternerende en kongress hvert
   3. år.

NKF-N har tiltrådt og støtter:
◦ Den internasjonale yrkesdefinisjonen vedtatt av ICOM
◦ NKF-N er medlem av ECCO - et sentralt dokument er: ECCO professional guidelines
◦ Pavia documentet

§ 1 NKF-N
Nordisk Konservatorforbund- Norge (NKF-N), er en faglig sammenslutning av konservatorer som
arbeider i Norge med konservering og restaurering av gjenstander, bygninger og anlegg av
kunstnerisk-, kulturhistorisk og naturhistorisk verdi.

§ 2 Formål
Seksjonens formål er å fremme tiltak som kan bidra til å verne om kunst-, kulturhistoriske og
naturhistoriske gjenstander, bygninger og anlegg, og ivareta medlemmenes felles interesser.
Seksjonen arbeider mot dette målet ved:

Innad å virke for en høy faglig standard blant medlemmene, bl.a. ved å arbeide for en god og allsidig
utdannelse, spre kunnskap om ny faglitteratur, arbeidsmetoder o.l.; arbeide for forståelse og
samhold mellom medlemmene.

Utad å arbeide for at offentlige og private eiere blir oppmerksomme på nødvendigheten av
forsvarlig konserveringsmessig tilsyn av kunst, kultur- og naturhistoriske gjenstander,
bygninger og anlegg.

§ 3 Ordinært medlemskap
Ordinært medlemskap kan erverves av enhver som har fullført konserveringsfaglig utdannelse, dvs. Bachelor grad, Mastergrad eller tilsvarende (3 eller 4 år) ved en godkjent institusjon, og i tillegg har ett arbeidsår (230 arbeidsdager, 1750 timer) påfølgende konserveringsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse.

Søknad om ordinært medlemskap kan sendes digitalt til vurderingskomiteen i tidsrommet 1. oktober - 31. januar igjennom NKF-Ns nettside. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli vurdert før neste søknadsperiode. Søknaden skal inneholde: Diplom/vitnemål for fullført og godkjent studium, attester for ett års konserveringsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse og CV. Godkjent konserveringsfaglig yrkeserfaring må attesteres av enten et medlem av NKF-N ved arbeidsstedet, av nærmeste overordnede, eller oppdragsgivere som kan bekrefte søkerens arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Konserveringsfaglig yrkeserfaring dokumenteres ved bruk av eget skjema lastet ned fra NKF-Ns nettside. Søkere med konserveringsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse fra utlandet må dokumentere dette på tilsvarende måte.

Søkerens kvalifikasjoner vurderes av vurderingskomiteen. Styret innhenter vurderingskomiteens uttalelse og skal deretter innstille søkeren til opptak på årsmøtet. Endelig opptak av gjøres ved alminnelig flertall på årsmøtet.

◦ En søker som ikke fyller ett eller flere av opptaksreglenes krav, kan opptas som medlem dersom spesielle
   forhold gjør det ønskelig. Vurderingskomiteen vurderer søkerens kvalifikasjoner              
   og avgir uttalelse til styret. Ved usikkerhet i behandling av søknaden skal vurderingskomiteen i samråd
   med styret innhente kompetanse før innstilling til opptak.
◦ Beslutning om hvorvidt søknaden er innvilget eller avslått kan meddeles søkeren uten begrunnelse.
◦ Ordinært medlemskap berettiger bruk av akronymet NKF-N bak egen tittel. Medlemmer er selv ansvarlige
   for at forbundet har oppdatert kontaktinformasjon (navn, e-post, postadresse).
◦ Faktura sendes ut i - mai - hvert år, påfølgende årsmøte og opptak av nye medlemmer.

§ 4 Andre medlemskap
Medlemskategorien assosiert medlem utgjør privatpersoner og institusjoner som støtter seksjonens
formål. De kan betale en fastsatt årsavgift og dermed holdes orientert om seksjonens arbeid.
Alle som ønsker det kan på denne måte støtte opp om seksjonen. Kategorien assosiert
medlem innebærer ingen faglig vurdering og kan ikke anses som noen kvalifikasjon for yrket,
og må ikke forveksles med ordinært medlemskap. Kun de med ordinært medlemskap har
stemmerett på årsmøtet.

Studenter og honnørmedlemmer betaler ½ pris av gjeldende medlemskontingent.
Honnørmedlemmer som tidligere har hatt ordinært medlemskap har stemmerett på årsmøtet.

◦ Medlemmer er selv ansvarlige for at forbundet har oppdatert kontaktinformasjon (navn, epost, postadresse).
◦ Faktura sendes ut i - mai - hvert år, påfølgende årsmøte og opptak av nye medlemmer.
◦ Unntak er søkere til assosierte medlemskap som fremdeles vil få faktura sendt ut fortløpende før de blir tatt
   opp som medlemmer.

§ 5 Utmelding
Medlemmer og assosierte medlemmer som motarbeider seksjonens formål kan utelukkes. Dette kan bare besluttes av årsmøtet. Medlemmer (her: alle fakturerbare medlemskap) som ikke har betalt kontingent innen kontingentårets utgang 31. desember, betraktes som utmeldt av seksjonen. Ønsker et medlem eller assosiert medlem å tre ut av seksjonen skal vedkommende underrette styret skriftlig om dette. Dersom styret ikke har blitt underrettet innen 31. august, skal faktura for inneværende år betales av medlemmet. 

Medlemskap er løpende og det kan ikke innvilges permisjon eller fritak fra kontingent grunnet permisjon fra jobb eller lignende. Medlemmer kan melde seg ut og melde seg inn ved en senere anledning hvis behov for fritak foreligger.

§ 6 Styret
Seksjonen ledes av et styre bestående av minimum seks stemmeberettigede styremedlemmer, i tillegg til to varamedlemmer. Halvparten av de stemmeberettigede medlemmene må være til stede for at styret skal være beslutningsdyktig. Lederens stemme er utslagsgivende ved likt stemmetall.

◦ Leder velges for to år av gangen.
◦ Styremedlemmer velges for to år av gangen.
◦ Kasserer velges for to år av gangen.
◦ Varamedlemmer velges for ett år av gangen.
◦ Ved frafall i styret, kontakter vedkommende styremedlem 1. varamedlem, ved to frafall kontaktes 2.
   varamedlem. Varamedlemmene har stemmerett bare når de representerer et styremedlem.
◦ Styremedlemmene velger selv innbyrdes hvilke verv som skal tilfalle hver enkelt. Unntaket er leder,
   kasserer og varaer.
◦ Leder,og nestleder veed behov, representerer seksjonen i NKF’s forbundsrådsmøte.
◦ Samtlige valg av medlemmer til styret skal skje ved alminnelig flertall på årsmøtet.
◦ Bare ordinære medlemmer kan velges til styret.
◦ Før hvert årsmøte kan styret melde inn behov for å utvide antall styremedlemmer til valgkomiteen. 

Dersom ingen lederkandidat kan stilles, inntrer følgende endringer:
◦ Årsmøtet velger et styre bestående av minimum seks styremedlemmer og to varamedlemmer.
◦ Saker avgjøres ved alminnelig flertall.
◦ Medlemmene velges for to år av gangen
◦ Medlemmene velger innbyrdes representanter til NKF’s forbundsrådsmøte.

§ 7 Valgkomiteen
Kandidater til valgkomiteen foreslås av det sittende styret. Fratredende styremedlemmer er
foretrukket som medlemmer av valgkomiteen.

Valgkomiteen har to medlemmer og velges av årsmøtet.

Valgkomiteens innstilling skal sendes styret senest seks uker før årsmøtet.
Valgkomiteen foreslår kandidater til følgende verv:
◦ NKF-N, styret
◦ Vurderingskomiteen
◦ Revisor

§ 8 Stemmerett
Hvert medlem av seksjonen har en stemme og er ved forfall berettiget til å la seg representere av et
annet ordinært medlem, dersom fullmakt framlegges på møtet. Assosierte medlemmer har
ikke stemmerett.

§ 9 Årsmøtet
Seksjonens høyeste myndighet er årsmøtet.

Møtet holdes etter styrets beslutning, som regel i vårsemesteret. Til årsmøtet innkalles både
medlemmer og assosierte medlemmer som har betalt årskontingent. Hvor spesielle forhold
tilsier dette, kan assosierte medlemmer, enkeltvis eller som gruppe, utelukkes fra møtene
etter styrets beslutning. Innkallelse til årsmøtet besørges av sekretæren og sendes ut i god tid
før møtet. Ved innkallelse til møtet skal dagsorden og referat fra forrige årsmøte vedlegges.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være styret i hende innen 31. januar.

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Det skal også holdes ekstraordinært årsmøte hvis et
flertall av medlemmene ønsker det.

§ 10 Saker på årsmøtet
På årsmøtet skal følgende saker behandles:
Årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
Behandling av saker som fremkommer på møtet og ikke står på dagsorden, skal utsettes til følgende
årsmøte.
◦ Behandling av styrets årsmelding og regnskap for siste budsjettår.
◦ Valg av leder for 2 år.
◦ Valg av fem styremedlemmer for 2 år.
◦ Valg av to varamedlemmer for 1 år.
◦ Valg av tre medlemmer til vurderingskomiteen for 2 år.
◦ Valg av to medlemmer til valgkomiteen for 1 år.
◦ Fastsettelse av årskontingent. Kontingent fastsettes for påfølgende år etter
   årsmøtet.

Alle ovenfor nevnte saker skal avgjøres ved alminnelig flertall.

§ 11 Endring av lovene
Forslag til endring av lovene, eller tillegg til disse, skal innsendes skriftlig til styret innen 31. januar
for behandling på samme års årsmøte.

Forslaget skal meddeles medlemmene ved innkallelse til årsmøtet.

Endringsforslag stadfestes på årsmøtet.

§ 12 Oppløsning
Beslutning om oppløsning av seksjonen skal fattes med 2/3 flertall av stemmene.